Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021

Πρώτο Ένσημο: Όλα τα κριτήρια και το ύψος της επιδότησης – Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα


Τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για την πρώτη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας με επιδότηση των θέσεων απασχόλησης σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως του κλάδου που δραστηριοποιούνται μέσω του προγράμματος «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» εξειδικεύει απόφαση του υπουργού Εργασίας Κ. Χατζηδάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη

Από το πρόγραμμα που ενεργοποιείται από 1-1-2022 θα διατεθούν 28 εκ. ευρώ το επόμενο έτος και άλλα 14 εκ. ευρώ το 2023

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα βασικότερα σημεία της απόφασης:

Ωφελούμενοι-Διάρκεια

1. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν  νέοι  ηλικίας 18 έως και 29 ετών, οι οποίοι δεν διαθέτουν καμιά προηγούμενη προϋπηρεσία εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ή του δημοσίου τομέα συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο, προκειμένου για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.
Επίσης στο πρόγραμμα εντάσσονται και όσοι είχαν τυχόν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή μαθητεία, η οποία έχει δηλωθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Νέοι που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, μαθητεία ή κατάρτιση δεν εντάσσονται στο παρόν πρόγραμμα.
Για το χρονικό διάστημα που οι ωφελούμενοι εντάσσονται στο πρόγραμμα δεν μπορούν να πραγματοποιούν παράλληλα πρακτική άσκηση, μαθητεία ή κατάρτιση.

2. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος είναι η 1/1/2022 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι 31/12/2022.

Ύψος και διάρκεια της επιδότησης

1. Κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που δημιουργείται και εντάσσεται στο παρόν πρόγραμμα, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για χρονικό διάστημα 6 μηνών με τα ακόλουθα ποσά
α) Η νέα θέση με σύμβαση πλήρους απασχόλησης με 1.200 ευρώ.
β) Η νέα θέση με σύμβαση μερικής απασχόλησης επιδοτείται με 600 ευρώ.
2. Στην περίπτωση που η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας μικρότερης 6  μηνών, η νέα θέση επιδοτείται αναλογικά με τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας και σύμφωνα με το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής απασχόλησης). Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της σύμβασης εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μήνα.

Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος καταβολής της επιδότησης

1. Το ποσό της επιδότησης των 1.200 ευρώ  καταβάλλεται ως εξής:
α) Ποσό 600 ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο, επιμεριζόμενο σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μηνιαίου μισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.
β) Ποσό 600 ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη του νεοπροσλαμβανόμενου νέου, για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης, με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

2. Το ποσό της επιδότησης των 600 ευρώ  για κάθε νέα σύμβαση μερικής απασχόλησης, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των 20 ωρών εβδομαδιαίως, καταβάλλεται ως εξής:
α) Ποσό 300 ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο, επιμεριζόμενο σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μηνιαίου μισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.
β) Ποσό 300 ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη του νεοπροσλαμβανόμενου νέου, για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

3. Στην περίπτωση που η σύμβαση εργασίας είναι διάρκειας μικρότερης 6 μηνών για την καταβολή της επιδότησης στον νεοπροσλαμβανόμενο και στον εργοδότη εφαρμόζεται αναλογικά του χρόνου απασχόλησης και του είδους της σύμβασης (πλήρους ή μερικής)

4. Για την καταβολή του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου, υπόχρεος είναι ο εργοδότης Για την καταβολή του συνόλου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εφαρμόζονται, για κάθε κατηγορία εργαζομένων, οι κείμενες διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας

5. Για τη λήψη της επιδότησης ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Ο ωφελούμενος, αμέσως μετά την πρόσληψή του, οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συμμετοχής του στο πρόγραμμα της παρούσας σε ειδικό έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ με τίτλο «ΑίτησηΥπεύθυνη ωφελούμενου για το ανοικτό πρόγραμμα“ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει εκτός των προσωπικών του στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου ένταξής του στο πρόγραμμα, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν απαιτείται επανυποβολή αυτής σε μηνιαία βάση από τον ωφελούμενο, εκτός κι αν επιθυμεί τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Στην περίπτωση της παράλληλης ένταξής του και στα δύο προγράμματα υποβάλλεται η ίδια ως άνω αίτηση.
Η καταβολή γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού των δικαιούχων, ο οποίος υποδεικνύεται στην υποβαλλόμενη αίτησή τους.

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

1. Για την ένταξη επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ», ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Η επιχείρηση-εργοδότης που επιθυμεί να προβεί σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, υποβάλλει για κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο που επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης εργοδότη ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει τα εξής:
i) τα στοιχεία της επιχείρησης,
ii) τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου που επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα,
iii) το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης
iv) ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

β) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης εργοδότη και οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα που αφορούν στον δυνητικά ωφελούμενο, ελέγχονται και διασταυρώνονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ως εξής:
i) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος είναι ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως και είκοσι εννέα (29) ετών,
ii) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν διαθέτει καμιά προηγούμενη προϋπηρεσία εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ή του δημοσίου τομέα  συμπεριλαμβανομένων και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του δημοσίου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση
Οι επιχειρήσεις εργοδότες λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους.

γ) Ύστερα από την έγκριση της αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης εργοδότη για ένταξη δυνητικά ωφελούμενου στο πρόγραμμα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής του, η επιχείρηση εργοδότης, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρεί στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στο παρόν πρόγραμμα. Διαφορετικά, μια εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.

Παράλληλη ένταξη στο πρόγραμμα επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

1. Για κάθε νέα θέση εργασίας που δημιουργείται και εντάσσεται στο παρόν πρόγραμμα και η σύμβαση εργασίας του νεοπροσλαμβανόμενου έχει διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών, η επιχείρηση εργοδότης, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να ενταχθεί ταυτόχρονα για τον ίδιο ωφελούμενο στο ανοιχτό πρόγραμμα νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

2. Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον της επιδότησης η επιχείρηση εργοδότης επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού, καθώς και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

3. Στην περίπτωση παράλληλης υπαγωγής και στα δύο προγράμματα ισχύει ο έλεγχος του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας

Όροι και δεσμεύσεις για τις επιχειρήσεις

1. Οι θέσεις εργασίας που επιδοτούνται είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.

2. Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε την 12/11/2021 για το χρονικό διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα.

3. Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας  αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι:
α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου,
β) των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
γ) οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς, εφόσον τα α), β), γ) ανωτέρω συντρέξουν κατά το χρονικό διάστημα που ισχύει η επιδότηση, ήτοι από την ημερομηνία πρόσληψης του επιδοτούμενου έως και την ημερομηνία λήξης της σύμβασής του.

4. Αν διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν πληροί τον ανωτέρω όρο, η επιχείρηση δεν λαμβάνει την επιδότηση και αν αυτή έχει καταβληθεί, αναζητείται με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων.

5. Οι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και οι συμβάσεις τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή εκτός εάν η επιχειρηματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων στις οποίες προσλαμβάνονται αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής.

6. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας ενός επιδοτούμενου εργαζόμενου στο πλαίσιο του προγράμματος με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο. Αντ’ αυτού, η επιχείρηση εργοδότης δύναται να αιτηθεί για την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.

7. Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος ένταξης στο παρόν πρόγραμμα, ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ