Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

Τρεις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξέδωσε το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι ανακοινώσεις αποτελούν μέρος της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013 και συγκεκριμένα τα εξής Μέτρα:
1.Μέτρο 1.1: Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων.
2.Μέτρο 2.1: Υδατοκαλλιέργεια.
3.Μέτρο 2.3: Μεταποίηση και εμπορία.

Στην πρώτη πρόσκληση υπάγονται οι πράξεις για τη μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν στην άδεια τους ως κύριο ή δευτερεύον εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού (ΟΤΒ), (μηχανότρατα), ηλικίας άνω των δέκα ετών. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 1.1 είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πλοιοκτήτες τουλάχιστον ενός έτους των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (μηχανότρατες), ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία και προβαίνουν σε μόνιμη παύση της αλιευτικής δραστηριότητας. Αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τμήμα Αλιείας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (Αιγαίου 15, 1ος όροφος), από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στον ιστότοπο του συστήματος Διαύγεια (20-3-2015). Μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες γίνονται δεκτές αιτήσεις επανεκδήλωσης ενδιαφέροντος που δεν εντάχθηκαν λόγω έλλειψης πιστώσεων. Μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών και για ακόμη 30 ημερολογιακές ημέρες, γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310478343 (Τμήμα Αλιείας), 2131501166, 2131501182 (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων ΕΠ.ΑΛΙΕΙΑΣ) και στην ιστοσελίδα www.alieia.gr.

Στη δεύτερη πρόσκληση υπάγονται πράξεις (επενδυτικά σχέδια), που αφορούν στις παρακάτω δράσεις για παραγωγικές επενδύσεις:

Δράση 1: Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων.

Δράση 2: Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.

Δράση 3: Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου. Αιτήσεις με πλήρη φάκελο κατατίθενται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας (Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ 11527-ΑΘΗΝΑ) και γίνονται δεκτές από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω και μέχρι την 29 Μαΐου 2015. Η κάλυψη των προβλεπόμενων στόχων μπορεί να επιφέρει την αναστολή υποβολής αιτήσεων μετά από την έκδοση σχετικής Εγκυκλίου από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. Αντίγραφο του πλήρως κατατεθειμένου φακέλου κατατίθεται στο Τμήμα Αλιείας, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Τμήματος Αλιείας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310478343 και στην ιστοσελίδα: www.alieia.gr.

Στην τρίτη πρόσκληση υπάγονται πράξεις (επενδυτικά σχέδια), που αφορούν στις παρακάτω δράσεις για επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας:

Δράση 1: Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης. Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή ίδρυση, μετεγκατάσταση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων και στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη.

Δράση 2: Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας. Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό, μετεγκατάσταση εγκαταστάσεων εμπορίας. Δικαιούχοι μπορεί να είναι: Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.

Αιτήσεις με πλήρη φάκελο κατατίθενται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας (Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ 11527-ΑΘΗΝΑ) και γίνονται δεκτές από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και μέχρι την 29η Μαΐου 2015. Η κάλυψη των προβλεπόμενων στόχων μπορεί να επιφέρει την αναστολή υποβολής αιτήσεων μετά από την έκδοση σχετικής Εγκυκλίου από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. Αντίγραφο του πλήρως κατατεθειμένου φακέλου κατατίθεται στο Τμήμα Αλιείας, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείται στα γραφεία του Τμήματος Αλιείας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310478343 και στην ιστοσελίδα: www.alieia.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ