Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

Με δεξιότητες σταδιοδρομίας ενισχύει το Παράρτημα Πτυχίου (Diploma Supplement) των φοιτητών του το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Για πρώτη φορά στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εισάγει στο Παράρτημα Πτυχίου (DiplomaSupplement) των φοιτητών του τις ικανότητες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας, με τη διοργάνωση στοχευμένων σεμιναρίων εκπαίδευσης στην «Ανάπτυξη και Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας (Career Management Skills)».

Έτσι, πέρα από τις επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες που αποκτούν οι φοιτητές κατά τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με τα νέα σεμινάρια θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δεξιότητες που σχετίζονται με την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, θα ενδυναμώσουν σημαντικά το επίπεδο της επαγγελματικής τους ετοιμότητας και θα αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αναζήτηση και διατήρηση εργασίας. Όσοι φοιτητές παρακολουθήσουν με επιτυχία τα σεμινάρια θα έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν στα τυπικά τους προσόντα, που περιγράφονται στο Παράρτημα Πτυχίου τους (Diploma Supplement), και αυτή τους την εκπαίδευση.

Με την πρωτοβουλία αυτή, το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αξιοποιεί την μακροχρόνια εμπειρία του και την καινοτόμο προσέγγιση που χρησιμοποιεί στην παροχή των υπηρεσιών του και υλοποιεί προγράμματα που στοχεύουν στη μείωση της τεκμηριωμένης, ερευνητικά και εμπειρικά, αναντιστοιχίας προσόντων (mismatch) μεταξύ σπουδών και ζήτησης από την εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας.

Στον πρώτο πιλοτικό κύκλο (ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) η παρακολούθηση των σεμιναρίων θα είναι εθελοντική, ενώ για την εγγραφή του προσόντος αυτού στο Παράρτημα Πτυχίου απαιτείται η παρακολούθηση 6 τουλάχιστον υποενοτήτων από τις συνολικά 12 προσφερόμενες. Ο αριθμός αυτός διασφαλίζει τη γνωστική και εμπειρική προϋπόθεση που απαιτείται για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας.


Τι είναι το Παράρτημα Πτυχίου

Το Παράρτημα Πτυχίου είναι ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αποτελεί επεξηγηματικό έγγραφο με πληροφορίες σχετικές με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών του δικαιούχου. Το Παράρτημα Πτυχίου - Europass πρόκειται για ένα έγγραφο που δεν περιέχει αξιολογικές κρίσεις, ούτε δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό. Συμπληρώνει τις πληροφορίες που ήδη περιλαμβάνονται στα πρωτότυπα διπλώματα ή πτυχία, διευκολύνοντας την κατανόησή τους, ιδίως από εργοδότες ή οργανισμούς εκτός της χώρας έκδοσής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ