Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016

H διαδικασία απογραφής των εργοδοτών στον ΕΦΚΑ

Με την έναρξη της απασχόλησης προσωπικού που υπάγεται στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), ο εργοδότης υποχρεούται να απογράφεται στο μητρώο εργοδοτών-εισφερόντων, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας.

Συγκεκριμένα, ο εργοδότης υποβάλλει την αίτηση απογραφής στο υποκατάστημα/παράρτημα/ΓΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής του, ανεξάρτητα αν απασχολεί ή όχι προσωπικό σ' αυτή. Αν ο εργοδότης διατηρεί περισσότερες εγκαταστάσεις (παραρτήματα) εντός ή εκτός της ασφαλιστικής περιοχής της έδρας του και στις οποίες απασχολεί προσωπικό, υποχρεούται να τις δηλώσει στο υποκατάστημα της έδρας του, προκειμένου να επιτευχθεί η ενιαία απογραφή έδρας και παραρτημάτων της επιχείρησης με απόδοση ενός μοναδικού Αριθμού Μητρώου Εργοδότη-Εισφέροντα (ΑΜΕ). Η διαδικασία απογραφής υποστηρίζεται και από ειδικό έντυπο, με τίτλο «Αίτηση-Δήλωση Απογραφής Εργοδότη-Εισφέροντα», το οποίο χορηγείται από οποιοδήποτε υποκατάστημα/παράρτημα/ΓΚΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και είναι διαθέσιμο στο δικτυακο τόπο www.ika.gr.

Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, κατόπιν, λοιπόν, των ανωτέρω, για την άμεση και ομαλή μετάβαση από 01/01/2017 ένταξης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαγόμενων προσώπων σε αυτόν, κάνοντας χρήση της ολοκληρωμένης υπάρχουσας διαδικασίας (ΟΠΣ), απογραφής, δήλωσης ασφαλιστικών στοιχείων και παρακολούθησης αυτών, είναι απαραίτητη η συνέχιση της διαδικασίας απογραφής των υπόχρεων εργοδοτών, στο πλαίσιο της χωρικής αρμοδιότητας, όπως ίσχυε, μέχρι σήμερα.

Ο σημαντικότερος πόρος του νέου Ενιαίου Φορέα για την υλοποίηση των παροχών προς τους ασφαλισμένους του και την εκπλήρωση της κοινωνικοασφαλιστικής αποστολής του είναι οι θεσμοθετημένες εισφορές που υποχρεούνται να καταβάλουν οι εισφέροντες, μεταξύ των οποίων είναι και οι εργοδότες για τους απασχολούμενους μισθωτούς τους.

Ως εργοδότης χαρακτηρίζεται το φυσικό η νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου που απασχολεί πρόσωπο η πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, όπως περιγράφεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού. Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην ΑΠΔ, σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τη δημοσίευση του νόμου νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αναλόγως εφαρμοζόμενης. Βασική προϋπόθεση για την ασφαλιστική τακτοποίηση των απασχολούμενων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή, είναι η απογραφή του εργοδότη στο μητρώο εργοδοτών-εισφερόντων.

Κατά συνέπεια, από 01/01/2017, ημερομηνία ένταξης στον ΕΦΚΑ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά και των λοιπών εντασσόμενων φορέων, οι ήδη απογεγραμμένοι εργοδότες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και οι εργοδότες που θα απογραφούν από την ημερομηνία αυτή στον ΕΦΚΑ, για απασχόληση μισθωτού που υπάγεται στην ασφάλιση του νέου φορέα ΕΦΚΑ και θα παρακολουθείται από το ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέσω της υποβολής ΑΠΔ, θα ακολουθείται η μέχρι σήμερα διαδικασία κατά τα ισχύοντα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την απογραφή και τη δήλωση των στοιχείων ασφάλισης στην ΑΠΔ, με τοπική αρμοδιότητα, όπως αυτή ισχύει από τον Κανονισμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο πλαίσιο της χωρικής αρμοδιότητας των κατά τόπους υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ