Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

Eurobank: Έναρξη διαδικασίας απόσχισης του τραπεζικού κλάδου της Eurobank με σύσταση νέας εταιρείας

Σε συνέχεια της από 26.11.2018 ανακοίνωσης, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία («Τράπεζα» ή «Eurobank» ή «Διασπώμενη») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.») της Τράπεζας αποφάσισε στις 28.06.2019 την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου τραπεζικών εργασιών της Eurobank και τη μεταβίβασή του σε νέα εταιρεία-πιστωτικό ίδρυμα που θα συσταθεί («η Επωφελούμενη»).

Κατόπιν της απόσχισης, η Διασπώμενη θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα και θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν την κύρια τραπεζική δραστηριότητα.

Η κατά τα ως άνω απόσχιση κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας θα γίνει με συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, και των άρθρων 57 παρ. 3 και 59 επ. του ν. 4601/2019.

Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 30ή  Ιουνίου 2019, μετά την οποία όλες οι πράξεις που θα διενεργούνται και θα αφορούν στον αποσχιζόμενο κλάδο θα θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της Επωφελούμενης.

Η ολοκλήρωση της απόσχισης τελεί υπό την αίρεση των κατά Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Eurobank καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται από την Τράπεζα για την εξέλιξη της διαδικασίας απόσχισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ