Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

Τι γίνεται με την υποβολή φορολογικών δηλώσεων και πληρωμή φόρων μετά το capital control

Μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις και την επιβολή περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), δημιουργούνται διάφορα θέματα αναφορικά με την πληρωμή φόρων, κ.λπ. λόγω της αργίας των τραπεζών.

Από την εξέλιξη αυτή επηρεάζονται εκτός των άλλων και οι πληρωμές των φόρων. Να τονίσουμε εδώ ότι μετά την ισχύ του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) η υποβολή της δήλωσης έχει αποσυνδεθεί πλήρως από την καταβολή του φόρου σε όλες σχεδόν τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Συνεπώς, η υποβολή των δηλώσεων (Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α., εισοδήματος, κ.λπ.), συνεχίζεται κανονικά στις προβλεπόμενες προθεσμίες, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η φορολογική Διοίκηση, ενώ για τις πληρωμές των φόρων των οποίων η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής τους συμπίπτει με το χρονικό διάστημα που το τραπεζικό σύστημα δεν θα μπορεί να δέχεται συναλλαγές, πιστεύουμε πως θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την Γ.Γ.Δ.Ε. η οποία θεωρούμε ότι παρακολουθεί στενά το θέμα και θα παρέμβει άμεσα τις επόμενες ώρες με σχετικές ανακοινώσεις. Η Διοίκηση επίσης, θα πρέπει να λάβει υπόψιν της και τις λεπτομέρειες της επιβολής περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων, οι οποίες είναι πλέον γνωστές μετά την έκδοση της ΠΝΠ - Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας

Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 3336/2005 ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Ορίζονται ως ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών εκείνες από τις αργίες του διευρωπαϊκού αυτοματοποιημένου συστήματος ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα TARGET), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν βάσει Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίες δεν συμπίπτουν με κατά νόμον αργία εντός της Επικράτειας. Η Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους ανακοινώνει τις ειδικές αργίες διατραπεζικών συναλλαγών της παραγράφου αυτής που θα ισχύουν για το επόμενο έτος. Η δια του παρόντος καθιερούμενη ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών ισχύει για την Τράπεζα της Ελλάδος, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε., το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών, την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.), την Εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε., καθώς και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

α. Πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, στα οποία περιλαμβάνονται τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών τραπεζών.

β. Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

γ. Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.

δ. Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

2. Κατά την ημέρα ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών όλες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που απορρέουν από υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ των φορέων της παραγράφου 1 και της πάσης φύσεως πελατείας τους, καθώς και οι λοιπές εν γένει ληξιπρόθεσμες, την ίδια ημέρα, υποχρεώσεις της πελατείας αυτών προς οποιονδήποτε τρίτο, εκπληρώνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε και αρχίζουν οι συνέπειες της τυχόν μη εκπλήρωσης.

3.Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στους φορείς της παραγράφου 1 εδ. α' την ημέρα ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών θα καταχωρισθούν στα συστήματα των φορέων αυτών με ημερομηνία της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

4.Η ημέρα ειδικής αργίας συναλλαγών είναι εργάσιμη ημέρα για το προσωπικό των ανωτέρω ιδρυμάτων και επιχειρήσεων.

5.Κατά την ημέρα ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους, δανείων και τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου θα εκπληρώνονται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους αυτών την προηγούμενη ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Υπενθυμίζουμε τέλος ότι, με απόφαση της ΓΓΔΕ σε άλλες περιπτώσεις "τραπεζικής αργίας" το 2013, είχε εκδώσει απόφαση σύμφωνα με την οποία η πληρωμές που έγιναν μετά το πέρας τραπεζικής αργίας πιστώνονταν στην φορολογική διοίκηση με προγενέστερη ημερομηνία.

ΔΠΕΙΣ Α 1050993 ΕΞ 21.3.2013

Πίστωση βεβαιωμένων οφειλών στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες κατά τις ημέρες ειδικής αργίας «διατραπεζικών συναλλαγών» του έτους 2013

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α) με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο.

2. Την 07927 ΕΞ 2012 (ΦΕΚ 2574 Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

3. Το με αρ. πρωτ. 445/22.02.2013 έγγραφο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

4. Την ανάγκη επίλυσης προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω του ότι η 29η Μαρτίου και η 1η Απριλίου 2013 είναι ημέρες ειδικής αργίας των διατραπεζικών συναλλαγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96 Α), με αποτέλεσμα οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στους φορείς της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου θα καταχωρισθούν στα συστήματα των φορέων αυτών με ημερομηνία 2 Απριλίου 2013.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η πίστωση των βεβαιωμένων, στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), χρεών των οφειλετών η οποία αφορά στις εισπράξεις που θα πραγματοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς (εκτός των Δ.Ο.Υ.) κατά τις ημερομηνίες 29 Μαρτίου, 1 και 2 Απριλίου 2013 θα διενεργείται με ημερομηνία 29 Μαρτίου 2013.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Το ίδιο είχε συμβεί και για τις περιπτώσεις αποδοχής τραπεζικών επιταγών κατά τις ημέρες της «ειδικής αργίας» διατραπεζικών συναλλαγών του έτους 2015 (σ.σ. δείτε την απόφαση με αρ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1032138 ΕΞ 2015/10.3.2015).


imerisia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ