Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΥΝΗΓΩΝ, ΦΥΛΑΚΩΝ ΘΗΡΑΣ, ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Η ΗΜΙΘΑΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΖΩΟΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Υποδομών (Υ.Ζ.–Κ.Α.Φ.Ε.) της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής, που αφορούν στην ενημέρωση κυνηγών, φυλάκων θήρας, μελών περιβαλλοντικών οργανώσεων, για τη συμβολή τους στην προσκόμιση νεκρών ή ημιθανών άγριων πτηνών για την επιζωοτιολογική διερεύνηση της γρίπης των πτηνών.

   Σύμφωνα με την έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων (Υ.Α. 1970/66273/19.06.2017 – ΦΕΚ Β΄ 2193/27.06.2017), προβλέπεται αποζημίωση των 20 ευρώ των κυνηγών, φυλάκων θήρας και των μελών των περιβαλλοντικών οργανώσεων για την προσκόμιση στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές νεκρών ή ημιθανών άγριων πτηνών, μη πυροβολημένων, που ανήκουν σε συγκεκριμένα είδη «υψηλού κινδύνου», σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 του προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης γρίπης των πτηνών και ταυτόχρονα πρέπει να δίνεται βαρύτητα σε γεωγραφικές περιοχές, με σημαντικές εκτάσεις υδατοσυλλογών (υδροβιότοποι, ποτάμια, λίμνες, δέλτα ποταμών, λιμνοθάλασσες κ.λπ.) και έντονη την παρουσία πτηνοτροφικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το ανωτέρω πρόγραμμα.
   Σε κάθε περίπτωση, πριν την όποια διαδικασία συλλογής και παράδοσης νεκρών ή ημιθανών άγριων πτηνών, θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες και τα κτηνιατρικά εργαστήρια, προκειμένου να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες.
Για την καταβολή της αποζημίωσης θα πρέπει να προσκομίζονται στις κτηνιατρικές αρχές:
1. Έντυπο αποστολής δειγμάτων κατάλληλα συμπληρωμένο (Υπόδειγμα IVα)
2. Αίτημα πληρωμής (Υπόδειγμα IVβ)
3. Έγγραφο που να αποδεικνύει την ιδιότητα του αιτούντος (κυνηγός ή φύλακας θήρας ή μέλος  περιβαλλοντικής οργάνωσης)
 Στο παρόν επισυνάπτονται σε ξεχωριστά αρχεία το ανωτέρω παράρτημα με τα είδη που δειγματίζονται, το Υπόδειγμα IVα και το Υπόδειγμα IVβ.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV α
Έντυπο εντοπισμού, συλλογής και παράδοσης νεκρών ή ημιθανών άγριων πτηνών από κυνηγούς, φύλακες θήρας και μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων για
το Πρόγραμμα Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών


                       ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΙΟ ΠΤΗΝΟ

Είδος άγριου πτηνού (Κοινή και επιστημονική ονομασία)

Κατάσταση που βρέθηκε το άγριο πτηνό
Νεκρό Ημιθανές 
Κατάσταση που παραδόθηκε το άγριο πτηνό
Νεκρό Ημιθανές 
Τοποθεσία εντοπισμού/συλλογής

Γεωγραφικές συντεταγμένες σημείου εντοπισμού/συλλογής

Ημερομηνία εντοπισμού

Ημερομηνία συλλογής

Ημερομηνία παράδοσης

Ονοματεπώνυμο κυνηγού/φύλακα θήρας/μέλους περιβαλλοντικής οργάνωσης που παρέδωσε το άγριο πτηνό

Υπογραφή κυνηγού/φύλακα θήρας/μέλους περιβαλλοντικής
οργάνωσης που παρέδωσε το άγριο πτηνό

Διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας του ατόμου που παρέδωσε το άγριο πτηνό

Α/Α πτηνού
(Είναι μοναδικός για κάθε πτηνό μέσα στο ίδιο έτος. Οι Α/Α πτηνών θα
μηδενίζονται και θα επαναχορηγούνται από την αρχή με την έναρξη κάθε νέου έτους)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ
Μέσο μεταφοράς

Βοήθησαν άλλα άτομα στην περισυλλογή του δείγματος; (εάν ναι αναγράψτε τα στοιχεία των ατόμων)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV β

ΠΡΟΣ ΠΕ………………………., Τμήμα Κτηνιατρικής
ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Ή ΗΜΙΘΑΝΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΖΩΟΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ονοματεπώνυμο
Πατρώνυμο
ΑΦΜ
ΙΒΑΝ
Ιδιότητα
Αριθμός άγριων πτηνών που παραδόθηκαν και είναι εφικτή η λήψη κατάλληλων δειγμάτων
Ημερομηνία/ες προσκόμισης άγριων πτηνών και δικαιολογητικών στο Τμήμα Κτηνιατρικής
Έντυπο εντοπισμού, συλλογής και παράδοσης άγριου πτηνού-IVα
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Ύψος Αποζημίωσης                                                                                                                             Ημερομηνία
                                                                                                                                     

                                                                                                                                 Ο αιτών                                                                                                                                                                                                                                                         Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ