Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΕΚΟ, ΣΤΙΣ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ

Οι Δημόσιες υπηρεσίες υποδέχονται και επίσημα τις αλλαγές στο μισθολόγιο του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ έτσι όπως προβλέπονται στην εκτενή εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία τους κοινοποιήθηκε χθες!

Τι αλλαγές φέρνει το νέο Μνημόνιο;

-Καταργούνται πλήρως σε όλο το Δημόσιο, ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ. από την Πρωτοχρονιά του 2013 τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας.

-Αναστέλλεται η περαιτέρω μείωση αποδοχών στους υπαλλήλους του Δημοσίου, οι οποίοι λόγω του ενιαίου μισθολογίου χάνουν πάνω από 25% των αποδοχών τους. Οι αποδοχές τους παγώνουν στο επίπεδο που διαμορφώθηκαν στις 31/10/2012. (Για παράδειγμα, έστω ότι στις 31/12/2012 υπάλληλος θα λαμβάνει σύνολο αποδοχών ύψους 2.100 €. Με την ένταξη στις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 οι αποδοχές του πρέπει να διαμορφωθούν στο ποσό των 1.700 €. Επειδή το ύφος της μείωσης που πρέπει να εφαρμοστεί είναι μικρότερο από 25%, οι αποδοχές προσαρμόζονται αυτόματα από την 1/1/2013 στο ποσό των 1.700 €).

-Μειώνεται κατά 50% η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, η οποία αποσυνδέεται πλέον από αυτή των δημάρχων και των περιφερειαρχών.

- Καταργούνται πλήρως από την 1/1/2013 οι αποζημιώσεις των μελών των δημοτικών συμβουλίων και κάθε είδους επιτροπών δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις σχετικές συνεδριάσεις.

- Από το 2013 μειώνονται κατά 50% οι αποδοχές στις αποζημιώσεις, έξοδα παράστασης και πάσης φύσεως αμοιβές των στελεχών των ΝΠΔΔ, των Δήμων και των περιφερειών και των ΝΠΙΔ και των ανωνύμων εταιρειών στις οποίες οι ΟΤΑ κατέχουν ποσοστό πάνω από 50%.

-Επέρχονται μειώσεις στους βασικούς μισθούς Γενικών Γραμματέων υπουργείων, ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών, Δημάρχων, Ειδικών Γραμματέων υπουργείου και ειδικών θέσεων πρώτου και δεύτερου βαθμού.

- Επεκτείνεται σε όλες τις ΔΕΚΟ το ενιαίο μισθολόγιο του νόμου 4024/2011, ενώ όσον αφορά τις υπερωρίες σε ΔΕΚΟ και σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα καταργούνται τα προβλεπόμενα στην εργατική νομοθεσία και οι αμοιβές για τις υπερωρίες και το ανώτατο όριο ωρών που μπορεί να εργαστεί ένας υπάλληλος καθορίζεται με βάση το νόμο για το ενιαίο μισθολόγιο.

-Όλες οι μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια θα έχουν αναδρομική ισχύ από 1 Αυγούστου 2012 !!

-Από 01/01/2013 παύουν να ισχύουν όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και όλες οι διατάξεις νόμων, οι υπουργικές, κανονιστικές εν γένει ή διαιτητικές αποφάσεις, καθώς και οι αποφάσεις των οργάνων διοίκησης κλπ, κατά το μέρος που ρυθμίζουν τις αποδοχές του προσωπικού των παραπάνω νομικών προσώπων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ