Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

89 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Για τις ανάγκες του 14ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, 89 άτομα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 

Από 9 έως 18 Μαρτίου 2012, που θα διεξαχθεί το 14ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται έως την ερχόμενη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 17:00.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου (7/2/2012)

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
2. την Αρ. 9031 24/12/2010 απόφαση ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία- Θράκη» του ΕΣΠΑ 2007-2013
3. τις υπ’ αριθμ. 289 της 23.08.2012 συνεδριάσεων και υπ’ αριθμ. 298-1 της 02.02.2012 του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
4. το με απ. πρωτ. 027/53/23.01.2012 σχέδιο απόφασης Διευθυντή για την εκτέλεση υποέργου με αυτεπιστασία, που έχει σταλεί για προέγκριση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
5. τη διαδικασία προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού έτους 2012 του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η οποία τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τριών (3) μηνών, συνολικά ογδόντα εννέα (89) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των παράλληλων προγραμμάτων του 14ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Η παρούσα τελεί υπό την αίρεση παρατηρήσεων από τους αρμόδιους φορείς των σχετικών 4 και 5.

Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΩΔ.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ*
ΜΗΝΙΑΙΑ Ή ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΛΠ. ΠΛΗΝ ΦΠΑ)
1.1ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
3
2 μήνες
ΑΘΗΝΑ
1.800 € / μήνα
1.2ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
5
10 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
1.3ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΚΛΗΤΗΡΑΣ
1
10 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
2.1ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ
1
1 μήνα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.800 € / μήνα
2.2ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ -ΟΔΗΓΟΙ
6
10 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
2.3ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ -ΟΔΗΓΟΙ
2
11 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
2.4ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ -ΟΔΗΓΟΙ
1
13 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
2.5ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΧΗ
1
10 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
3.1ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
1
2 μήνες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.800 € / μήνα
3.2ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
1
10 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
3.3ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ CINEKARTA F /INFO DESKS - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
1
14 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
3.4ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-CINEKARTA F /INFO DESKS
4
12 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
3.5ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ
1
14 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
3.6ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1
25 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
3.7ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ
1
21 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
3.8ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
5
13 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
4.1ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1
2 μήνες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.000 € / μήνα
4.2ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
1
3 μήνες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-
1.800 € / μήνα
4.3ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
1
2 μήνες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-
1.800 € / μήνα
4.4ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
1
2 μήνες
ΑΘΗΝΑ
2.000 € / μήνα
4.5ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
1
1 μήνα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.800 € / μήνα
4.6ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ
1
8 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
4.7ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΡΕΠΟΡΤΕΡ
3
8 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
4.8ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
1
8 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
4.9ΒΟΗΘΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
1
2 μήνες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.200 € / μήνα
4.10ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΤΣΑΝΤΩΝ
1
10 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
4.11ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΤΣΑΝΤΩΝ
2
6 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
4.12ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ- ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
1
2 μήνες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.800 € / μήνα
4.13ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ – ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
1
12 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
5.1ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
2 μήνες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.800 € / μήνα
5.2ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
1 μήνας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.800 € / μήνα
5.3ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – TICKETING MANAGER
1
1 μήνας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.000 € / μήνα
5.4ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
4
20 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
5.5ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΚΛΗΤΗΡΑΣ
1
17 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
5.6ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ –  TICKETING MASTERS
2
20 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
5.7ΤΑΜΙΕΣ
6
11 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
5.8ΤΑΜΙΕΣ
2
15 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
6.1ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
1
1,5 μήνα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.000 € / μήνα
6.2ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
1
1 μήνα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.800 € / μήνα
7.1ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
1
2 μήνες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.800 € / μήνα
7.2ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
1
2 μήνες
ΑΘΗΝΑ
1.800 € / μήνα
7.3ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
1
1 μήνας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.800 € / μήνα
7.4ΤΕΧΝΙΚΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
3
16 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
100 € / ημέρα
7.5ΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
1
10 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
100 € / ημέρα
7.6ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
1
13 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
7.7ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
10
11 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
70 € / ημέρα
 Συνολικός αριθμός : ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΕΑ (89) άτομα 

*Επισήμανση: Από 9 έως 18 Μαρτίου 2012, που θα διεξαχθεί το 14ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη.

Στις παραπάνω αναφερόμενες αμοιβές συμπεριλαμβάνονται οι βασικές μικτές αποδοχές, οι αποδοχές για τα δύο Σαββατοκύριακα της διοργάνωσης, οι αποδοχές αδείας και δώρου Πάσχα αναλογικά και οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές, δηλαδή το συνολικό κόστος της σύμβασης σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Οι αναφερόμενες αμοιβές των συμβάσεων μίσθωσης έργου δεν συμπεριλαμβάνουν, τον αναλογούντα ΦΠΑ, όπου αυτός προβλέπεται.

Λήξη υποβολής του συνόλου της αίτησης τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 17:00.

Τα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιέχονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης που είναι ανηρτημένη στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr

Ο Διευθυντής
Δημήτρης Εϊπίδης

Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση

http://www.filmfestival.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=605&newsid=1598Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ