Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Σε οκτώ σηµεία επικεντρώνονται οι αλλαγές στο ασφαλιστικό καθεστώς των ενστόλων υπαλλήλων (στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας καθώς και του Πυροσβεστικού Σώµατος), σύµφωνα µε ερµηνευτική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονοµικών µετά την εφαρµογή του ασφαλιστικού νόµου 3865/2010.

Μία από τις βασικές αλλαγές στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των ενστόλων είναι ότι...αυξάνονται σταδιακά από 1/1/2011 τα έτη συνολικής συντάξιµης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος των στρατιωτικών γενικά (νέοι και παλαιοί ασφαλισµένοι), οι οποίοι συµπληρώνουν από 1/1/2011 και µετά 24½ έτη συντάξιµης υπηρεσίας, ως εξής:

Για τη θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης των στρατιωτικών που συµπληρώνουν 24½ έτη συντάξιµης υπηρεσίας:

* Το έτος 2011 απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας

* Το έτος 2012 απαιτούνται 27½ έτη

* Το έτος 2013 απαιτούνται 29 έτη

* Το έτος 2014 απαιτούνται 30½ έτη

Για όσους θεµελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι και το 2014 (συµπλήρωση 24½ ετών συντάξιµης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισµού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις µεταβολές που επέρχονται µε τις λοιπές διατάξεις του νόµου.

Όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1/1/2015 και µετά θα συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιµης υπηρεσίας.

Παρέχεται πλέον η δυνατότητα και στους άντρες στρατιωτικούς µε τρία τουλάχιστον παιδιά να συνταξιοδοτούνται µε τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις γυναίκες στρατιωτικούς µητέρες τριών τουλάχιστον παιδιών.

Έτσι αυξάνεται από 1/1/2011 και για τους άντρες και για τις γυναίκες στρατιωτικούς ο ελάχιστα απαιτούµενος για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος χρόνος συντάξιµης υπηρεσίας ή ασφάλισης (κατά περίπτωση) σε 21, 23 και 25 έτη για όσους συµπληρώνουν την 20ετία τα έτη2011, 2012 και 2013 αντίστοιχα.

Πώς προσμετράται ο χρόνος σπουδών

Καταργείται για όσους στρατιωτικούς, γενικά, θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1/1/2011 και µετά, η προϋπόθεση της συµπλήρωσης 25 ετών συντάξιµης υπηρεσίας προκειµένου αυτοί να προσµετρήσουν στη λοιπή συντάξιµη υπηρεσία τους τον χρόνο σπουδών τους για την απόκτηση ενός µόνο πτυχίου σχολής ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.

Έτσι τα ανωτέρω πρόσωπα, ανεξαρτήτως του χρόνου της κατάταξής τους και των ετών συντάξιµης υπηρεσίας τους, µπορούν να χρησιµοποιήσουν τον χρόνο αυτό τόσο για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για την προσαύξηση της σύνταξής τους.

Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται ως συντάξιµος υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπολογίζεται ως συντάξιµος µε βάση άλλες διατάξεις.

Ως χρόνος σπουδών λογίζεται ο κατά περίπτωση απαιτούµενος χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός µόνο πτυχίου ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.

Ο εν λόγω χρόνος (διάρκεια σπουδών) είναι αυτός που προβλέπεται από τον οργανισµό ή από τη νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία τής κάθε σχολής κατά τον χρόνο της αποφοίτησης.

Ο/η στρατιωτικός µπορεί να αναγνωρίσει και µέρος του συνολικού χρόνου που δικαιούται να αναγνωρίσει (σε µήνες). Μετά την εκτέλεση της σχετικής αναγνωριστικής πράξης από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Συντάξεων, η πράξη αυτή δεν ανακαλείται ούτε τροποποιείται ως προς τον αναγνωριζόµενο µε αυτή χρόνο.

Μπορεί, πάντως, ο/η υπάλληλος που έχει αναγνωρίσει µέρος του συνολικού χρόνου που δικαιούται να ζητήσει µε νέα αίτησή του την αναγνώριση του επιπλέον χρόνου που επιθυµεί.

Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών απαιτεί την καταβολή εκ µέρους του ενδιαφεροµένου εισφοράς εξαγοράς µε ασφάλιστρο 6,67% (όση είναι και η εισφορά του στρατιωτικού για την κύρια σύνταξη), το οποίο υπολογίζεται επί των συντάξιµων αποδοχών του, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης.

Ως συντάξιµες αποδοχές λαµβάνονται υπόψη εκείνες επί των οποίων διενεργείται κράτηση για κύρια σύνταξη. Το ποσό της εισφοράςεξαγοράς προκύπτει από τη σχέση: εισφορά εξαγοράς = (συντάξιµες αποδοχές) x 6,67 % x µήνες (που θα αναγνωρισθούν).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ